web o AYURVÉDĚ a přírodním LÉČITELSTVÍ

Ukázky z knihy Elisabeth Haich "ZASVĚCENÍ"

Kdysi žila na zemi rasa, která se velice lišila od lidských ras žijících na Zemi v dnešní době. Projevovala plně zákon ducha a ne zákon hmoty jako dnešní lidské rasy.  Byla vědomá na božské úrovni a projevovala Boha zde na Zemi, aniž přimísila vlastnosti těla - sobectví. Tato rasa si ve své božské čistotě skutečně zasluhovala jméno Synové Boží.
Celý život byl založen na duchovnosti, lásce a nesobeckosti. Tělesné žádosti, pudy a vášně ducha nezastiňovaly. Příslušníci této vysokostojící rasy znali všechna tajemství přírody a jelikož znali i své vlastní síly a drželi je pod nadvládou ducha, měli též schopnost ovládat a řídit přírodu svými mocnými silami. Nemuseli si vydělávat svůj chléb těžkou tělesnou prací, neboť místo aby prosycovali Zemi svým potem, nechali pracovat přírodní síly.
Znali všechny přírodní zákony, tajemství hmoty, sílu mysli a také tajemství své vlastní bytosti. Znali také tajemství, jak se síla mění ve hmotu a obráceně, jak ze hmoty se stává síla. Sestavili zařízení a nástroje, jejichž pomocí mohli nahromadit, dát do pohybu a využívat nejen všechny síly přírody, ale také své vlastní duchovní síly. Žili v míru a šťastně na velké části Země jako vládnoucí rasa.
Avšak již tenkrát žili na Zemi i jiný živí tvorové, podobní Synům Božím, ale s mnohem hmotnějším tělem a na mnohem nižším stupni vývoje. Jejich vědomí bylo zcela ztotožněno s tělem a na mnohem nižším stupni vývoje. Žili v pralesích, bojovali mezi sebou, s přírodou, se zvířaty. Tito tvorové byli předchůdci současného člověka. Rasa synů člověka, kterou vidíš v naší zemi, vznikla křížením těchto dvou ras.
Jak jsem ti říkal již dříve, působí ve vesmíru zákon neustálého pohybu a změny. Země se nyní nachází v údobí, kdy probíhá proces materializace. To znamená, že božsky-tvůrčí síla vniká stále hlouběji do hmoty a moc na Zemi přechází do rukou stále hmotnějších ras, které stály dříve pod vedením výše stojících duchovních ras. Výše stojící duchovní rasa postupně vymírá. Stahuje se z hmoty na duchovní rovinu a ponechá lidstvo nějakou dobu - měřeno pozemským časem mnoho, mnoho tisíciletí, o samotě, aby mohlo stoupat vzhůru; bez viditelného vedení svou vlastní silou.
Tak se muselo stát, že živočišně-hmotná rasa - jeskynních lidí - se podle božích zákonů neustále rozmnožuje, nabývá moci, až jednou přijde čas, kdy převezme vládu na Zemi. Vyšší rasa však musela, než opustila Zemi, naočkovat níže stojící rase své duchovní síly, aby - podle zákona dědictví - byl po dlouhém, velmi dlouhém vývojovém procesu opět umožněn vzestup z hmoty. Tak na sebe vzali mnozí Synové Boží rasy velkou oběť, že zplodili děti s dcerami primitivních lidí. Tímto prvním křížením vznikli noví jednotlivci a později postupně nové lidské rasy.
Božská síla Synů Božích a mohutná tělesná síla dcer lidí vytvořily nejrůznější potomky. Jednak tělesné, jednak duchovní obry. Jsou tu tedy tělesní obři, kteří z matčiny strany zdědili primitivní nevyvinutý mozek. U nich působí tvůrčí síla jejich otců na hmotné úrovni a dostávají mohutná těla. Svými obrovskými tělesnými silami se zmocňují slabších a zvířeckými žádostmi  své přirozenosti se stávají obávanými tyrany.
Jsou tu však i duchovní obři, kteří neprojevují zděděnou tvůrčí sílu v těle, ale ve vyšších mozkových centrech. Ti mají za úkol, aby nižší, živočišnou a s tělem ztotožněnou lidskou rasu, jakož i mezirasu vzniklou křížením, ještě nějakou dobu vedli, uvedli ji do moudrosti, věd a umění, tedy do vyšší kultury, poučovali ji a byli jí dobrým příkladem  božsky-universální lásky, nesobeckosti a duchovní velikosti.
Tak jsou dnes země, kde panuje touha po moci a tyranie, a jiné, kde prozatím ještě panuje moudrost a láska. To vše postupně mizí a lidstvo bude znát velké zasvěcence a jejich tajné vědy pouze z historických záznamů, tradic a legend. Pomocí zákonů dědičnosti je tu však i v nejtemnějším období Země možnost, aby se Syn Boží  narodil v lidském těle, aby ukázal lidstvu cestu z temnoty a utrpení.
Světadíl, který byl zemí a domovem Synů Božích, byl zcela zničen. Potomků božské rasy postupně stále ubývalo, opustily své hmotné obaly a už se nevtělovali.
Nakonec zůstali v různých světadílech už jen někteří, aby předali vládu lidem, kteří se stávali stále mocnějšími. Smíšením obou ras však vznikali také jednotlivci, kteří zdědili magické vědění svých otců a živočišně-tělesný sobecký postoj svých matek.  Ti se  vplížili do chrámu a pro své duchovní schopnosti získali zasvěcení. Snížili však své vědění na černou magii a používali vlastních sil i sil přírodních, které ovládali pomocí přístrojů a zařízení chrámu, sobeckým způsobem.
Synové Boží, kteří tenkrát ještzě pobývali v tomto světadílu, předvídali, co se musí stát. Věděli, že tyto síly nemilosrdně zničí ty, kdož jich používají obráceně, nikoliv božsky nesobecky, ale ďábelsky, sobecky. Věděli, že černí mágové se ženou do sebezáhuby a že jejich chtivá slepota musí přivést všeobecné zničení.
Tu vystavěli Synové Boží poslední své rasy, obrovské lodě, na všech stranách uzavřené a izolované i proti všem silám, které pronikají hmotou a rozpouštějí ji. Pak potají donesli lodě na některé ze svých přístrojů, odvedli tam i své rodiny, svá domácí zvířata, uzavřeli všechny otvory a opustili světadíl, který měl být zničen. Jedni jeli na sever, jedni na východ, někteří na jih a někteří se dostali sem na západ.
Černí mágové brzy ztratili vládu nad svými přístroji. Bývali by byli povoláni k tomu, aby nahromadili v těchto přístrojích  nejvyšší vesmírně-božské síly, protože  jediným zdrojem této síly na Zemi je člověk sám. Čím se však tito lidé stali sobečtějšími, tím více se také změnil proud síly, kterým přístroje nabíjeli, aby jich mohli i nadále používat. A jednoho dne , když byli Synové boží na svých izolovaných lodích již dostatečně vzdáleni, došlo k neštěstí. Jeden černý mág vedl neúmyslně sílu, která rozkládá hmotu - to znamená mění ji na na jinou formu energie - do svého vlastního těla. Je-li však tento proces jednou uveden do chodu, působí hmota, převedná v energii, jako ničivá síla dál a dál, až je vše dematerializováno. Byl tak zničen celý světadíl. Nakonec, tímto procesem nově vytvořené energie se vyčerpaly a zastavily rozkladné síly. Celý dematerializovaný světadíl se proměnil v energii radiace, která zprvu stoupala až k horní hranici zemské atmosféry, a pak se odtud vrátila, proměněná na prvotní formu veškeré hmoty. Po dalších procesech přeměny pak celá tato obrovská hmota spadla zpět na Zem jako nekonečný déšť vody, bahna a písku.

 

Nad místem mohutné pukliny v těle Země se zavřely vody oceánů. Světadíly druhé polokoule se tímto nepředstavitelným otřesem rozdělily a vzdalovaly se od sebe stále víc, aby se znovu vytvořila rovnováha Země, až se usadila víceméně na dnešním místě.
 
Synové boží byli na svých lodích vybaveni zvláštními zařízeními, která udržela loď vždy v rovnováze. Přežili tak přírodní katastrofu a nakonec přistáli. Všude v různých světadílech, kde se usadili, začala nová kultura.
Svým věděním, svou moudrostí a láskou získali srdce domorodců. Stali se vládci. Byli uctívání jako polobozi. Nejdříve vystavěli pro tajné přístroje vhodné stavby, aby je zcela izolovali od zevního světa, aby zaclonili všepronikající energii, která byla v nich nahromaděna. Tyto stavby nazýváme pyramidy, v nejrůznějších světadílech všude tam, kam uprchli Synové boží se svými zachráněnými přístroji. Tam, kde se Synové boží vylodili, vytvořili vysokou kulturu. Všude, kde dosud vládnou, vedou lidi k nesobecké lásce a obětují se pro jejich dobro - obětují se tím, že ještě nějakou dobu prodlévají na Zemi, aby je učili a rozmnožili duchovní síly. Dříve býval vládce farao současně veleknězem. Byl však v jedné osobě pozemským i duševním vůdcem národa.
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode